انجمن روانشناسی ایران
Menu

دهمین هیات مدیره

دهمین هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران
رئیس هیات مدیره : دکتر رضا زمانی  . (Chairperson)

 
 

زندگینامه

 نایب رئيس: دکتر شیوا دولت آبادی ((DeputyChairperson
 
 
زندگینامه


 


خزانه دار : دکتر بهروز دولتشاهی (Treasurer)   
 
دریافت رزومه ...
 

زندگینامه
اعضا :  دکتر علیرضا آقایوسفی    
 
دریافت رزومه ...
 

زندگینامه

 اعضا : دکتر مهرنوش اثباتی 
 
 
زندگینامه

 


اعضا : دکتر حسین شکرکن        

 
دریافت رزومه ...
 


اعضا :دکتر حمید یعقوبی        

دریافت رزومه ...
 

زندگینامهاعضای علی البدل: دکتر ندا علی بیگی

 

دریافت رزومه ...
 

زندگینامهاعضای علی البدل: دکتر نادر منیرپور

 

دریافت رزومه ...
 

زندگینامه

 بازرس :دكتر حمید پورشریفی    

 
 

زندگینامه


 


بازرس علی البدل : دکتر مهدی درویش

 

دریافت رزومه ...
 

زندگینامه