انجمن روانشناسی ایران
Menu

نهمین هیات مدیره

نهمین هیات مدیره انجمن ر وانشناسی ایران
رئیس هیات مدیره : دكتر شیوا دولت آبادی  . (Chairperson)

 
 

زندگینامه

  

نایب رئيس: دكتر لادن فتی ((DeputyChairperson
 
دریافت رزومه ...
 

  خزانه دار : دكتر حسن حمید پور بدوئی (Treasurer)   
 


 

اعضا :  دكتر حسن پاشا شریفی    
 
 
دریافت رزومه ...

  


اعضا : دكتر شهریار شهیدی 
 
دریافت رزومه ...
 

  


اعضا : دكتر پروانه محمد خانی        

 
 


 


اعضا : دکتر ابوالفضل محمدی        

 


 


بازرس :دكتر حمید پورشریفی    Hamid Poursharifi, Ph.D.