انجمن روانشناسی ایران
Menu

کمیته مداخله در بحران

گروه تخصصی کمیته مداخله در بحران

گروه تخصصی مداخله در بحران در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵، انتخابات خود را برگزار کرد. براساس انتخابات به عمل آمده، اعضای شورای گروه به شرح زیر انتخاب شدند:

علی مددیان پاک

دکتر مهرنوش اثباتی

مینا نظری کمال

علیرضا اکبری

مرتضی جهانشاهلواخبار گروه تخصصی کمیته مداخله در بحران

با انسجام یافتن هرچه بیشتر فعالیت های ستاد مداخله در بحران سازمان بهزیستی کشور، کمیته مداخله در بحران انجمن روانشناسی ایران به وظایف عادی خود باز می گردد

اهم فعالیت‌های کمیته مداخله در بحران انجمن روان‌شناسی ایران و ستاد سازمان بهزیستی کل کشور در هفته اخیر

فهرست داوطلبان مشارکت در تیم‌های مداخله در بحران انجمن روان‌شناسی ایران و سازمان بهزیستی کشور

از میان داوطلبان، اولین تیم ها ساماندهی شدند و به تیم های سازمان بهزیستی پیوستند

داوطلبان متقاضی مشارکت در تیم‌های مداخله در بحران انجمن روان‌شناسی ایران با همکاری سازمان بهزیستی کشور ساماندهی می‌شود

فراخوان مشارکت متخصصان مجرب روان‌شناسی و مشاوره در حوزه‌ی مداخله در بحران

RSS