انجمن روانشناسی ایران
Menu

روانشناسی تربیتی

گروه تخصصی روان شناسی تربیتی

گروه تخصصی روان شناسی تربیتی در تاریخ ١٨ مهرماه ١٣٩٢، انتخابات خود را برگزار کرد. براساس انتخابات به عمل آمده، اعضای اصلی و علي البدل شورای گروه به شرح زیر انتخاب شدند:
 
اعضای اصلی شورای گروه:
١- سركار خانم دكتر آمنه سادات كاظمي
٢- جناب آقاي دکتر صادق نصری
٣- سركار خانم شکوه جمالی زواره
٤- سركار خانم نسرین رحمان پور
٥- سركار خانم مریم پناهنده
٦- سركار خانم ربابه موحدی پور
 
 
اعضاي علي البدل شورای گروه:
١- سوده کیائی
 
خانم مریم پناهنده و ربابه موحدی پور رای مساوی داشتند. در اولین جلسه شورای گروه تخصصی، با قرعه کشی، یکی به عنوان عضو اصلی باقیمانده و یکی دیگر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.