انجمن روانشناسی ایران
Menu

تازه های کتاب

تازه های کتاب

ذهن آگاهی برای آغازگران

ذهن آگاهی برای آغازگران

 • 8
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
منشور معنا درمانی

منشور معنا درمانی

 • 9
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
مقدمه ای بر مشاوره وجودی

مقدمه ای بر مشاوره وجودی

 • 10
 • امتیاز مطلب: 5/0
دانش آموز و اختلال یادگیری: راهنمای آموزگاران

دانش آموز و اختلال یادگیری: راهنمای آموزگاران

 • 5
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تشخیص و ارزیابی بر اساس DSM-V (درمان شناختی رفتاری 12 جلسه ای)

تشخیص و ارزیابی بر اساس DSM-V (درمان شناختی رفتاری 12 جلسه ای)

 • 726
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
شکستن الگوهای منفی فکری

شکستن الگوهای منفی فکری

 • 770
 • امتیاز مطلب: 3/3
مراجعی که مرا تغییر داد

مراجعی که مرا تغییر داد

 • 663
 • امتیاز مطلب: 3/5
توانخواهان و توانمندسازي آنان (به انضمام آزمون هاي مهارتی)

توانخواهان و توانمندسازي آنان (به انضمام آزمون هاي مهارتی)

 • 493
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
10 گام به سوی مهار استرس (تنیدگی)

10 گام به سوی مهار استرس (تنیدگی)

 • 524
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
راهنمای بالینی ارزیابی عملکردهای ایگو (EFA)

راهنمای بالینی ارزیابی عملکردهای ایگو (EFA)

 • 490
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
رهایی از کمال گرایی

رهایی از کمال گرایی

 • 1395
 • امتیاز مطلب: 3/2
نرم افزار Amos Graphicsدر مدل سازی؛ کاربرد و برنامه نویسی

نرم افزار Amos Graphicsدر مدل سازی؛ کاربرد و برنامه نویسی

 • 1205
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
RSS
123