انجمن روانشناسی ایران
Menu

روانشناسان ایران

معرفی روانشناسان ایران

دکتر رضا زمانی (عضو هیات مدیره 1، 2 ،6 ، 7، 10 و از موسسان انجمن)

نویسنده: مدیر سایت/پنجشنبه 15 بهمن 1394/دسته بندی ها: روانشناسان ایران

به این مطلب امتیاز دهید:
2/9

 

نام و نام خانوادگی : رضا زماني

كارشناسي: اقتصاد، علوم سياسي و حقوق، دانشگاه تهران، 1340

كارشناسي ارشد: روان‌شناسي، دانشگاه تهران، 1344

دكتري: روان‌شناسي باليني، رشته فرعي يادگيري، دانشگاه مينه سوتاي آمريكا، 1974

رتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: دانشگاه تهران، 1/12/1353 (بازنشسته از تاريخ 1/6/1385)

 

٭ مسؤوليت‌هاي دانشگاهي:

1- سرپرست مؤسسه روان‌شناسي، دانشگاه تهران، 7/1/1358 تا 2/10/1363

2- نماينده مؤسسات تحقيقاتي وابسته به دانشكده ادبيات و علوم انساني در شوراي پژوهش دانشگاه، از 1/4/63 تا ..

3- نماينده گروه روان‌شناسي در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، از ابتداي 1375 تا 1381

4- معاون پژوهشي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، از 14/2/1376 تا 19/8/1376

5- عضو كميته ارتقاء دانشكده، 10/3/78 تا كنون

6- عضويت در هيأت مميزه دانشگاه تهران (نماينده هيأت علمي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي)، دو دوره از 1380 تا 1384

7- معاون پژوهشي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، از 2/9/1381 تا 25/7/1382

8- رئيس دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، از 26/7/1382 تا 1/6/1385

9- عضو گروه واژه‌گزيني تخصصي روان‌شناسي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، از 2/11/81 تا کنون

10- عضو كميته ملي آموزش عالي وابسته به كميسيون ملي يونسكو، از 5/7/1385 تا کنون

11- مدير برنامه­هاي آموزشي و پژوهشي روان­شناسي در پژوهشكده علوم شناختي، از 1/9/1385 الي 30/8/1386

12- سرپرست پژوهشكده علوم شناختي از 1/9/1386 تا 31/6/1389

 

٭ تأليفات (انفرادي و مشترك)

مقالات

1- بايوفيدبك و فشار خون، نشريه روان‌شناسي، 1355

2-  بررسي پژوهشي تغذيه رايگان، نشريه دانشكده، 1356

3- پژوهشي در مورد تأثير اكثريت متفق بر اقليت واحد؛ بازسازي آزمايش اصلي همنوايي‌اش با آزمودني‌هاي ايراني،

    پژوهش‌هاي روان‌شناختي، 1370

4- پيگردي در حافظه كوتاه‌مدت؛ اثر تكرار و جايگاه در فهرست بر زمان واكنش، در شرايط حذف مرور ذهني،     پژوهش‌هاي روان‌شناختي، 1371، دوره 1، شماره 3 و 4

5- تفاوت ادراك بينايي در زن و مرد، مجله دانشكده ادبيات، 1374

6- جنبه‌هاي روان‌شناختي ناباروري، پژوهش‌هاي روان‌شناختي، شماره 8، 1376 

7- بررسي تأثير فشار رواني بر برخي از متغيرهاي سيستم ايمني با توجه به نقش سرسختي روان‌شناختي، مجله روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران، 1380

8- تأثير حالات خلقي بر سرعت پردازش ذهني، مجله دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 1382 

9- مطالعة مقايسه­اي پايه­هاي فردي، شناختي، و انگيزشي پيشداوري نسبت به مهاجران افغان، مجله پژوهش­هاي روان­شناختي، 1384 

10- بررسي رابطة سبک­هاي مقابله و اسناد با افسردگي، شماره 17 مجله پژوهش­هاي روان­شناختي 1385            

11- رابطه سبك­هاي اسناد با رخدادهاي استرس­زاي زندگي و سلامت عمومي، شماره 18 مجله پژوهش­هاي   روان­شناختي 1385

12- بررسي رابطة رضايت شغلي با سلامت رواني كاركنان (مطالعة موردي اداره كل امور مالياتي غرب تهران)، فصلنامه ماليات و توسعه، پيش شماره سوم، بهار و تابستان 1386

13- تعيين مشخصات روان­سنجي مقياس درجه­بندي SNSP-IV اجراي والدين، فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشی، دوره 1، شماره 31، پاييز 1386

14- رابطة افكار مثبت و منفي اتوماتيك با افسردگي، مجله روان­شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، شماره 3، پاييز 1386

15- اعتباريابی نسخة فارسی پرسشنامة بازنگری شده وسواسی ـ اجباری در جمعيت دانشجويی، مجله پژوهشهاي روان­شناختي شماره 21 مجله پژوهش­هاي روان­شناختي 1387

16- تأثیر مصاحبة انگیزشی بر بهبود شاخص‌های سلامت جسمي (كاهش وزن و كنترل قند خون) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، مجله روان­شناسی معاصر، پاییز 1387

17- رابطه استرس ادراک شده و سلامت عمومی، با توجه به سبک­های تبیین، مجله دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، زمستان 1387

 

18-Nezami, E., Zamani, R., & DeFrank, G. (2008). Linguistic translation of  psychological assessment tools.Evaluation & the Health Professions, 31, 313-317.  

19- اثربخشی مدل اطلاعات ـ انگیزش ـ مهارت­های رفتاری بر میزان پیروی بیماران قلبی ـ عروقی تحت عمل  بای­پس، مجله پژوهشهاي روان­شناختي شماره 24، 1388

 

كتاب‌ها

1-  Treatment of migraine headache through biofeedback or muscular relaxation, 975,   University of Minnesota.

2-   Nezami, E., & Zamani, R. The Persian MMPT-2: In International Adaptations of MMP-2, James N. Butcher (editor), 1996, University of Minnesota Press.

 

3 - پرسش و پاسخ در باب آزادي، دموكراسي و جامعه مدني، نشر ثالث، 1377

4- زمينه روان‌شناسي هيلگارد جلد اول (دو فصل)، انتشارات رشد، 1378

5- زمينه روان‌‌شناسي هيلگارد متن كامل (دو فصل با تجديدنظر كامل)، انتشارات رشد، 1382     

6- اصول شرطي‌سازي و يادگيري، انتشارات رشد، 1387

7- واژه‌نامه تطبيقي روان‌شناسي، روان‌پزشكي و علوم تربيتي، انتشارات قو، زيرچاپ

 

٭ طرح‌هاي تحقيقاتي (انفرادي و مشترك)

1- بررسي پديده همنوايي با گروه در فرهنگ ايراني، 1371

2- تفاوت ادراك بينايي بين زن و مرد، 1371

3- ترجمه و تطبيق فرم فارسي MMPI-2، 1374

4- بررسي شيوع اختلالات رواني در كارگران صنايع، 1377

5- بررسي تأثير استرس بر سيستم ايمني و نقش سرسختي روان­شناسي به عنوان عاملي تعديل­كننده، 1380  

6- آماده سازي و تطبيق فرم فارسي مقياس اضطراب تعامل اجتماعي و مقياس هراس اجتماعي

7- هنجاريابي مقياس درجه­بندي اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي 1385

8- راهنمايي و مشاورة كارهاي پژوهشي متعدد در قالب پژوهش­هاي عملي دوره كارشناسي، پايان­نامه­هاي كارشناسي ارشد، و رساله­هاي دكتري

٭ مقالات ارائه‌شده در مجامع علمي حدود دوازده مورد

 

٭ فعاليت در نشريات علمي

1- نشريه پژوهش‌هاي روا‌ن‌شناختي، بنيانگذار، سردبير و مدير مسؤول، از 1370 تا كنون

2- مجله روان‌پزشكي، عضو هيئت تحريريه، 1355 تا 1357

3- مجله روان‌شناسي انجمن روان‌شناسي ايران، عضو هيئت تحريريه، 1355 تا 1357

4- مجله دانشكده روان‌‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، عضو هيئت تحريريه، از 12/10/1374 تاكنون

5- نشريه علوم شناختي، مؤسسه علوم شناختي، عضو هيأت تحريريه

6- نشريه پژوهش‌هاي رواني ـ تربيتي، دانشگاه تربيت معلم، عضو هيأت تحريريه، 5/3/1382

7- نشريه روان­شناسي معاصر، انجمن روان­شناسي ايران، عضو هيأت تحريريه، 1384

8- نشريه بين­المللي روان­شناسي (International Journal of Psychology) انجمن روان­شناسي ايران، سردبير (يك شماره) و مدير مسؤول و عضو هيأت تحريريه، از 1385

9- نشريه سلامت روان­شناختي، قطب علمي روان­شناسي، دانشگاه تربيت معلم، عضو هيأت تحريريه

 ٭ عضويت در كميته‌هاي علمي مجامع علمي نزديك به ده مورد

 

٭ راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه

- دوره كارشناسي، بسيار متعدد

- دوره كارشناسي ارشد، بيش از 30 مورد

- دكتري، 5 مورد

 

٭ مسؤوليت‌ در انجمن‌هاي علمي

- عضو هيأت مديره انجمن روان‌شناسي ايران، 1355 تا 1357

- عضو هيأت مؤسس انجمن روان‌شناسي ايران، 1373

- عضو هيأت مديره و نایب رئيس انجمن روان‌شناسي ايران، 1373 تا 1377

- رياست هيأت مديره انجمن روان­شناسي ايران از پاييز 1385 تا کنون

 

٭ مجامع علمي

- سخنراني­هاي بسيار در عرصه­هاي داخلي و بين­المللي از جمله: سخنراني در دانشكده روان­شناسي دانشگاه كارلتن كانادا دربارة تاريخچه روان­شناسي در ايران

- رابطه رضايت شغلي با سلامت رواني كارمندان، همايش ملي روان­شناسي و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن/ 16 اسفند 1385.    

        

٭ چندين لوح تقدير

چاپ

تعداد مشاهده (5923)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید