انجمن روانشناسی ایران
Menu

فهرست مجلات روانشناسی

Enter Title

1. فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران   فارسي ، انگليسي

فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي) 
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران
مدير مسئول: دكتر سيد احمد واعظى
سردبير: دكتر امير شعباني 
محل انتشار: تهران (اين نشريه قبلا با نام انديشه و رفتار منتشر مي شده است)

 

2.  فصلنامه روانشناسي 

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر جواد اژه اي
سردبير: دكتر محمدكريم خداپناهي
محل انتشار: تهران 

 

3فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي 

فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد 
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
مدير مسئول: دكتر احمدعلي فروغي ابري
سردبير: دكتر اصغر آقايي
محل انتشار: اصفهان  

 

  4. روانشناسي باليني 

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر معصومه خسروي
سردبير: دكتر پرويز آزاد فلاح
محل انتشار: سمنان

 

5. فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي                                       

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدير مسئول: دكتر مهناز اخوان تفتي
سردبير: دكتر طيبه ماهرو زاده
محل انتشار: تهران  
                                                                                      

 

6.  فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختي   

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت معلم تهران قطب علمي روانشناسي استرس
مدير مسئول: دكتر محمد نقي فراهاني
سردبير: دكتر عليرضا مرادي
محل انتشار: تهران 

 

 

پژوهشهاي كاربردي روانشناختي7. 

دو  فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 
مدير مسئول: دكتر غلامعلي افروز 
سردبير: دكتر محمد خداياري فرد
محل انتشار: تهران 

 

8.  فصلنامه انديشه و رفتار 

فصلنامه 
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودهن
مدير مسئول: دكتر فرخ لطفي كاشاني
سردبير: دكتر شهرام وزيري
محل انتشار: رودهن  

 

 

 

     فصلنامه پژوهش هاي تربيتي و روانشناختي 9.

فصلنامه 
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان،‌دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدير مسئول: دكتر رضا هويدا
سردبير: دكتر احمدرضا نصر
محل انتشار: اصفهان  

 

  10. فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني   فارسي، انگليسي

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول، سردبير: دكتر پريرخ دادستان
محل انتشار: تهران  

 

11.  فصلنامه روانشناسي شناختي   

فصلنامه 
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت معلم تهران
مدير مسئول: دكتر محمدنقي فراهاني

(اين نشريه قبلا با نام روانشناسي و اطلاع رساني منتشر مي شده است.)

 

 

12. دوفصلنامه روانشناسی معاصر

دو فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر شهریار شهیدی

سردبیر : دکتر محمدعلی بشارت

 

13. نشریه بین المللی روانشناسی  (انگلیسی)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

سردبیر : دکتر حسین شکرکن

 

14. فصلنامه پژوهشهای روانشناختی

فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیار : دکتر رضا زمانی

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

 

15. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز

فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
مدير مسئول: 
دكتر منصور بيرامي
سردبير: دكتر اميرهوشنگ مهريار

 

16. فصلنامه روانشناسی کاربردی

فصلنامه علمی پژوهشی

صاحب امتیاز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول : دکتر حمیدرضا پوراعتماد

سردبیر: دکتر عصمت دانش

 

17. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 
مدير مسئول: دكتر غلامعلي افروز 
سردبير: دکتر محمدعلی بشارت
محل انتشار: تهران

 

18. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: انجمن روانشناسی اجتماعی
مدير مسئول: دکتر مجید صفاری نیا
سردبير: دکتر محمود ایروانی
محل انتشار: تهران

Iranian journal of Clinical Psychology (IJCP

صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مدير مسئول: دکتر سید علی حسینی
سردبير: دکتر پروانه محمدخانی
محل انتشار: تهران

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

مدیر مسول : دکتر فایق یوسفی استادیار گروه روانپزشکی
سر دبیر : دکتر فرزین رضاعی
مجله فصلنامه است و هر فصل بطور مرتب به شکل الکترونیکی چاپ می شود.

 

 

 

 

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
huluhub.com
astropay bozdurma