انجمن روانشناسی ایران
Menu

پژوهش های روانشناختی

مجله پژوهش های روانشناختی

مجله پژوهشهای روانشناسی برای اعضای پیوسته ارشد و پیوسته دکتری قابل دانلود می باشد مابقی متقاضیان می توانند جهت عضویت به وب سایت مجله مراجعه فرمایند.

وب سایت مجله پژوهشهای روانشناختی: http://www.psychresearch.ir/

 

پژوهش های روانشناختی

شماره 35 دوشنبه 17 اسفند 13940

شماره 35

شماره 36 دوشنبه 17 اسفند 13940

شماره 36

RSS