انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بخشودگی بین فردی، همدلی هیجانی، مسئولیت پذیری و اخلاق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه

چكيده‌ی پایان‌ نامه‌ی دكتر پریسا یاسمی نژاد از دانش‌ آموختگان دكتري تخصصي روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 16 بهمن 1394/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
3/8

دكتر پریسا یاسمی­ نژاد پایان‌نامه‌ی دكتري تخصصي خود در دی­ماه 1393 تحت عنوان "اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بخشودگی بین فردی، همدلی هیجانی، مسئولیت پذیری و اخلاق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه" به اتمام رسانده­اند. پایان‌نامه‌ي ايشان توسط جناب آقای دکتر ناصر بهروزی (استاد راهنما)، جتاب آقای دکتر کیومرث بشلیده. دکتر سیروس عالیپور (اساتید مشاور) هدايت شده است.

چكيده‌ی پایان‌نامه                                                           

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی بر بخشودگی بین فردی، همدلی هیجانی، مسئولیت پذیری و اخلاق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه انجام شد. روش پژوهش حاضرآزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی 93-92 بود. با استفاده از روش نمونه گیری مرحله ای تعداد40 نفر انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه 20 نفره آزمايشي و گواه گمارده شدند. به گروه آزمايش بر اساس هوش اخلاقی با توجه به موضوعات، مولفه ها و اهداف پژوهش طي 8 جلسه آموزش داده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش اخلاقی لنيك و كيل (2005)، پرسشنامه مسئولیت ‌پذیری دانش‌آموزان کردلو (1389)، مقیاس همدلی هیجانی متعادل مهرابیان و اپستین (1972)، پرسشنامه بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران (1389) و پرسشنامه اخلاق تحصیلی گل پرور، (1389) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش تحليل کواريانس چند متغير (مانکوا) و نرم افزارspss نسخه 21 انجام شد. نتایج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بین دو گروه از نظر اخلاق تحصیلی، بخشودگی بین فردی و مولفه های آن تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین دو گروه از نظر مسئولیت پذیری و همدلی هیجانی نیز تفاوت معنی داری به دست آمد. با توجه به تفاوت معنی دار بخشودگی بین فردی، مسئولیت پذیری، همدلی هیجانی و اخلاق تحصیلی در دو گروه، تقویت هوش اخلاقی می تواند در بهبود روابط بین فردی، مسئولیت پذیری و رفتار تحصیلی مبتنی بر اخلاق موثر واقع شود. در کل یافته ها اهمیت گنجاندن برنامه های تقویت هوش اخلاقی در برنامه های تربیتی مدارس را متذکر می سازد.

کلیدواژه­ ها: هوش اخلاقی، اخلاق تحصیلی، بخشودگی بین فردی، مسئولیت پذیری، هملی هیجانی دانش آموزان
چاپ

تعداد مشاهده (3115)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید