انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

بررسي ويژگي هاي زيستي ، شناختي ،عاطفي و اجتماعي- فرهنگي والدين با بيش از يك فرزند استثنايي در مناطق شهري و روستايي شهرستان اصفهان

چکیده پایان نامه دکتر مجیدمهرمحمدی از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 16 بهمن 1394/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
4/6

دکتر مجید مهرمحمدی پایان­ نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "بررسي ويژگي هاي زيستي ، شناختي ،  عاطفي و اجتماعي- فرهنگي والدين با بيش از يك فرزند استثنايي در مناطق شهري و روستايي شهرستان اصفهان" را در بهمن ماه 1389 به اتمام رساند.

پایان­ نامه ایشان توسط جناب آقاي دكترحيدرعلي هومن (استاد راهنما)، جناب آقاي دکتر غلامعلي افروز و دكتر پرويز شريفي درآمدي (اساتید مشاور) هدایت شده است.

چکیده پایان­ نامه

اين پژوهش تحت عنوان بررسي ويژگي هاي زيستي، شناختي ، عاطفي و اجتماعي- فرهنگي والدين با بيش از يك فرزند استثنايي در مناطق شهري و روستايي شهرستان اصفهان است. هدف پژوهش، پیشگیری از تولد کودکان معلول، کاهش احتمالی وقوع و تکرار معلولیت در خانواده و در نهایت، افزایش بهداشت روانی والدین واعضای خانواده‌ است.روش انجام پژوهش روش علي-مقايسه ای ا ست. جامعه آماري شامل والدين داراي بيش از يك فرزند استثنايي(عقب مانده ذهني و معلول جسمي- حركتي) و والدين داراي بيش از يك فرزند عادي در مناطق شهري و روستايي شهرستان اصفهان است. نمونه مورد مطالعه شامل 494 نفر از والدين كه 247 نفر والدين داراي بيش از يك فرزند استثنايي و 248 نفر والدين داراي بيش از يك فرزند عادي است. تعداد نمونه ها با توجه به حجم جامعه و مدل آماري قابل توجيه است.روش نمونه گيريوالدين داراي فرزنداستثنايي،روش تصادفي ساده و والدين داراي فرزند عاديروش تصادفي چند مرحله اي است. ابزار گردآوري اطلاعات شامل، پرسش نامه ويژگي هاي زيستي،رواني ،اجتماعي والدين كودكان استثنايي افروز كه با اندك تغييراتي مورد استفاده قرار گرفت و پرسشنامه سلامت عمومي فرم 28 سوالي (28 GHQ)‌ و پرسشنامه شخصيتي آيزنگ فرم 57 سوالي است.پرسشنامه ويژگي هاي زيستي ،رواني و اجتماعي والدين كودكان استثنايي داراي روايي صوري و اعتبار 88/0با روش كودر ريجارسون 20 است. روايي و اعتبار پرسشنامه هاي سلامت روانی و آيزنگ بر اساس پژوهش هاي مختلف به روشهاي مختلف محاسبه و همگي داراي روايي و اعتبار قابل قبول است. این پژوهش شامل 23 پرسش سه متغيري است كه در هر پرسش سه رابطه دو طرفه و يك رابطه سه طرفه(دركل 92رابطه ) مورد بررسی قرار گرفته است. . جهت تجزيه و تحليل داده ها از مدل رگرسيون لجستيك براي پرسش هاي سيزده و چهارده و براي ساير پرسش ها از مدل لگاريتم خطي به روش سلسله مراتبي استفاده شده است. یافته ها ی پژوهش نشان می دهد که بین سن مادر هنگام ازدواج و عضویت گروهی ،سن پدر هنگام ازدواج و عضویت گروهی،سن مادر و سن پدر هنگام ازدواج، آر هاش خون مادر وعضویت گروهی،گروه خوني پدر و گروه خوني مادر ،سابقه معلولیت در اقوام والدین و عضویت گروهی ،سابقه مرگ جنین و نوزاد و عضویت گروهی ،ازدواج فامیلی و عضویت گروهی،ازدواج فامیلی و سابقه مرگ جنین و نوزادو عضویت گروهی ، میزان تحصیلات مادر و عضویت گروهی،میزان تحصیلات و نوع مطالعه مادر، میزان تحصیلات پدر و عضویت گروهی،میزان تحصیلات و نوع مطالعه پدران، آگاهی از علل و عوامل تولد کودک استثنایی مادر و عضويت گروهي، ميزان تحصيلات مادر و آگاهي از علل و عوامل تولد كودك استثنايي، آگاهی از نیازها و مشکلات کودک استثنایی درمادر و عضویت گروهی، میزان تحصیلات مادر و آگاهی از نیازها و مشکلات کودک استثنایی، آگاهی از راه ها و روشهای پیشگیری از تولد کودک استثنایی درمادر و عضویت گروهی،میزان تحصیلات مادر و آگاهی از راه ها و روشهای پیشگیری از تولد کودک استثنایی ، آمادگی روانی مادر و عضویت گروهی،آمادگی روانی مادر و تمایل به فرزند آوری ، آمادگي رواني مادر و تمايل به فرزند آوري و عضويت گروهي، وضعیت عاطفی مادر در دوران بارداری و عضویت گروهی ،  تمایل به فرزند آوری و وضعیت عاطفی مادر در دوران بارداری، تعداد فرزندان و عضویت گروهی،رابطه فعلی والدین و عضویت گروهی، ميزان درآمد و عضويت گروهي، رضايت از زندگي زناشويي و عضويت گروهي،‌ ميزان درآمد و رضايت از زندگي زناشويي و عضويت گروهي، شغل پدر و عضويت گروهي، شغل پدر و سابقه مهاجرت و عضويت گروهي، علت ازدواج والدين و عضويت گروهي، رابطه والدين هنگام بارداري و عضويت گروهي،رابطه والدين هنگام بارداري و علت ازدواج والدين،سلامت عمومی و عضویت گروهی،ازدواج فامیلی و سلامت عمومی و عضویت گروهی، درون گرایی- برون گرایی شخصیت و عضویت گروهی، با ثباتی و بی ثباتی شخصیت و عضویت گروهی، سلامت عمومي و درون گرایی- برون گرایی شخصیت و عضویت گروهی، سلامت عمومي  وبا ثباتی- بی ثباتی شخصیت و عضویت گروهی همخوانی و رابطه معنادار وجود دارد. این پژوهش درکل نشان می دهدکه بین ویژگی های زیستی،شناختی، عاطفی و اجتماعی- فرهنگی و عضویت گروهی والدین تفاوت معناداري وجود دارد.  

 

کلیدواژه­ ها:کودکان استثنایی،کودکان با نیازهای ویژه، ناتوانی رشدی وهوشی، معلول، عقب مانده ذهنی، والدین کودکان ناتوان
چاپ

تعداد مشاهده (2267)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید