انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

تاثیر تمرین مهارت‌های روان شناختی بر بهبود استحکام ذهنی، عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار نوآموزان بدمینتون

چکیده پایان نامه دکتر ابراهیم متشرعی از دانش آموختگان دکتري تخصصی علوم ورزشی گرایش: رفتار حرکتی با تمرکز بر روان شناسی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 20 فروردين 1395/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
2/5

دکتر ابراهیم متشرعی پایان ­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "تاثیر تمرین مهارت‌های روان شناختی بر بهبود استحکام ذهنی، عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار نوآموزان بدمینتون "را در زمستان 1394 به اتمام رساند.

پایان ­نامه ایشان توسط دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی و دکتر بهروز عبدلی (اساتید راهنما) هدایت شده است.

 

چکیده:

اگرچه مطالعات متعددی اثربخشی تمرین مهارت‌های روان‌شناختی (پی‌اس‌تی) بر بهبود عملکرد ورزشی و مهارت‌های ذهنی را نشان داده‌اند، اما نقاط ضعف متعدد روش شناختی و عدم سنجش یادگیری مهارت‌های حرکتی، اعتبار درونی و بیرونی این مطالعات را با چالش جدی مواجه کرده است. همچنین علیرغم توافق عمومی متخصصین روان شناسی ورزشی  بر نقش و اهمیت استحکام ذهنی به عنوان یکی از مهم ترین مهارت‌های ذهنی تاثیرگذار در عملکرد ورزشی، رشد پذیری یا بهبود استحکام ذهنی از طریق عوامل و مداخلات محیطی در برابر ویژگی صفتی بودن استحکام ذهنی و در نتیجه تغییرناپذیری آن، همچنان محل منازعه است. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی برنامه اختصاصی پی‌اس‌تی بر رشد و بهبود استحکام ذهنی، عملکرد، یادداری و انتقال تحت تحت فشار نوآموزان بدمینتون بود. با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل مداخله نما، 40 نوآموز پسر بدمینتون از طریق جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل مداخله‌نما قرار گرفتند. گروه آزمایش علاوه بر آموزش مهارت‌های اختصاصی بدمینتون، 24 جلسة 20 دقیقه‌ای بستة اختصاصی پی‌اس‌تی مشتمل بر پنج راهبرد روان شناختی شامل: هدف گزینی، خودگفتاری، تصویرسازی، کنترل توجه/تمرکز و تنظیم انگیختگی و گروه کنترل مداخله‌نما نیز همین تعداد جلسات آموزش‌هایی در مورد اطلاعات عمومی در بدمینتون دریافت کردند. استحکام ذهنی و مهارت‌های اختصاصی بدمینتون شرکت کنندگان پس از پایان مداخله از طریق پرسشنامه استحکام ذهنی ورزشی و همچنین آزمون‌های اکتساب، یادداری، انتقال تحت فشار و تحلیل یادداشت برداری عملکرد و در نهایت آزمون پیگیری سه ماه پس از پایان مداخله، و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس ساده، تحلیل واریانس مرکب (میکس آنوا)، تحلیل کوواریانس و رگرسیون ساده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده برتری معنادار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل (p<0/05) مداخله نما در متغیر استحکام ذهنی و همچنین مهارت‌های اختصاصی بدمینتون در آزمون‌های اکتساب، یادداری و انتقال تحت فشار بود، و تاثیر مشاهده شده در آزمون پیگیری نیز پایدار بود. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که استحکام ذهنی قابلیت تبیین 39 و 19 درصد تغییرات عملکرد تحت فشار را در گروه آزمایش در پایان مداخله و در آزمون پیگیری  برخوردار بود در حالی که این شرایط برای گروه کنترل مداخله نما معنادار نبود. نتایج این مطالعه علاوه برحمایت از اکتسابی بودن و قابلیت بهبود استحکام ذهنی از طریق مداخلات سازمان‌یافته راهبردهای روان‌شناختی، دامنه اثربخشی این نوع مداخلات را به یادگیری مهارت‌های جدید حرکتی در سطح نوآموزان تعمیم داد. این یافته‌ها از طریق نطریه‌ عقلانی هیجانی رفتاری (آر.ای.بی.تی) و مدل آ.بی.سی.دی.ای یا بازسازی شناختی این نظریه و همچنین تغییرات خودآگاهی و خود تنظیمی شرکت‌کنندگان، تبیین شد.

کلیدواژه ها: پی.‌اس‌.تی، استحکام، سرسختی، سطح مهارت، بدمینتون، عقلانی هیجانی رفتاری، بازسازی شناختیچاپ

تعداد مشاهده (3050)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید