انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق بر اساس مدل مفهومی آسیب‌پذیری- استرس و انطباق

چکیده پایان نامه دکتر اصغر پوراسمعلی از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسي دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 20 فروردين 1395/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
2/0

دکتر اصغر پوراسمعلی پایان­ نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق بر اساس مدل مفهومی آسیب‌پذیری- استرس و انطباق " را در زمستان 1394 به اتمام رساند.

پایان­ نامه ایشان توسط پروفسور محمد نریمانی و دکتر نیلوفر میکائیلی (اساتید راهنما)، دکتر نادر حاجلو (استاد مشاور) هدایت شده است.

چکیده

در پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل آسیب‌پذیری- استرس و انطباق برای تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق به بررسی اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم آسیب‌پذیری‌های بادوام (روان‌رنجورخویی، عملکرد خانواده اصلی و باورهای ارتباطی زوجین) از طریق رویدادهای استرس‌زا و الگوهای تعاملی زوجین بر دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق پرداخته شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی گذشته‌نگر می‌باشد. نمونه پژوهشی شامل 200 نفر از افرادی بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند از بین متقاضیان طلاق شهرستان اردبیل انتخاب شدند و پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی پاینز (CBM)، خرده مقیاس روان‌رنجورخویی از پرسشنامه شخصیتی نئو، مقياس خانواده اصلي (FOS)، پرسشنامه باورهای ارتباطی (RBT)، پرسشنامه تغییرات اخیر زندگی (RLCQ) و فرم کوتاه پرسشنامه الگوهای ارتباطی  (CPQ-SF)را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. برازش مدل پیشنهادی بعد از اصلاح مورد تأیید قرار گرفت و نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مسیرهای مستقیم روان‌رنجورخویی، باورهای ارتباطی، رویدادهای استرس‌زا، الگوهای تعاملی توقع/کناره‌گیری و مثبت به دلزدگی زناشویی معنی‌دار بودند. به‌منظور بررسی اثرات غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد و نتایج نشان داد رویدادهای استرس‌زا در ارتباط بین روان‌رنجورخویی و دلزدگی زناشویی به‌صورت جزئی و در ارتباط بین خانواده اصلی با دلزدگی زناشویی به‌صورت کلی، سبک توقع/کناره‌گیری در ارتباط روان‌رنجورخویی به دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی به دلزدگی زناشویی به‌صورت جزئی و سبک مثبت در ارتباط عملکرد خانواده اصلی به دلزدگی زناشویی به‌صورت کلی و باورهای ارتباطی به دلزدگی زناشویی به‌صورت جزئی میانجی‌گری می‌کنند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری‌های بادوام زوجین به تنهایی یا به همراه رویدادهای استرس‌زا و سبک‌های تعاملی زوجین می‌تواند در دلزدگی زناشویی زوجین در طول زندگی نقش داشته باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند در فرایند مشاوره پیش از ازدواج و درمان زناشویی به متخصصان مربوطه یاری رساند.

کلید واژه : روان‌ رنجورخویی، خانواده اصلی، باورهای ارتباطی، رویدادهای استرس‌زا، الگوی تعاملی زوجین، دلزدگی زناشوییچاپ

تعداد مشاهده (3889)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید