انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

طراحی برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) بر پایه هنر موسیقی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده

چکیده پایان نامه دکتر یوسف شاهی دانش آموخته دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 21 مهر 1396/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
2/0

دکتر یوسف شاهی پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "طراحی برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) بر پایه هنر موسیقی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده" را به اتمام رساند.

پایان­نامه ایشان توسط دکتر غلامعلی افروز و دکتر علی اکبر ارجمندنیا (اساتید راهنما)، دکتر باقرغباری بناب و دکترعلی زاده محمدی (اساتید مشاور) هدایت شده است.

 

چکیده

هدف: بازی درمانی و موسیقی درمانی از مهمترین درمان های توصیه شده به کودکان طیف خودمانده است و تا به حال از این دو روش برنامه های آموزشی و درمانی مختلفی برای کودکان طیف خودمانده پیشنهاد شده است. این پژوهش با هدف طراحی یک برنامه جامع از نوع بازی درمانی و کودک محورهمراه با مشارکت مادر به نام برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) برپایه هنرموسیقی و اثربخشی آن درمهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده صورت پذیرفته است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر تمامی کودکان اختلال طیف خودمانده در سطح 1 (نیازمند حمایت) در مقطع پیش دبستانی است که به مراکز آموزشی و درمانی شهرتهران درسال 1394 مراجعه نموده اند. تعداد 16 کودک پسر دارای اختلال طیف خودمانده به همراه مادرانشان به صورت دردسترس از دو مرکز آموزشی- درمانی انتخاب گردید و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه 8 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند.به منظور تشخیص اختلال خودماندگی و همچنین اثربخشی برنامه مداخله ای از سه پرسشنامه تشخیص مقیاس خودماندگی، فهرست ارزشیابی درمان خودماندگی و پرسشنامه تعامل مادر ـ کودک استفاده گردید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است.

یافته ها: نتایج بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس و اندازه گیری های مکرر نشان داد که کودکان خودمانده گروه آزمایش پس از دریافت برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) برپایه هنرموسیقی بر مهارت های ارتباطی،اجتماعی و تعامل مادر-کودک با گروه کنترل تفاوت معنادا دارند.

نتیجه گیری: از یافته های بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که برنامه رابطه درمانی تحولی برپایه هنرموسیقی می تواند باعث افزایش مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده و همچنین تعامل موثر مادرو کودک شود. 

واژگان کلیدی: خودماندگی، رابطه درمانی تحولی، فلورتایم، بازی درمانی، موسیقی درمانی، مهارت های ارتباطی و اجتماعی، تعامل  مادر ـ کودک     
چاپ

تعداد مشاهده (1165)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید