انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

طراحی و آزمون یک مدل تکاملی- تحولی سازگاری با ناباروری: نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری

چکیده پایان نامه دکتر نگار تیمورپور از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسي سلامت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 16 بهمن 1394/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
/7

دکتر نگار تیمورپور پایان­ نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "طراحی و آزمون یک مدل تکاملی- تحولی سازگاری با ناباروری: نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری" را به اتمام رساند.

پایان­ نامه ایشان توسط دکتر محمد علی بشارت و دکتر عباس رحیمی نژاد (اساتید راهنما)، دکتر بتول حسین رشیدی و دکتر مسعود غلامعلی لولسانی (اساتید مشاور) هدایت شده است.

چکیده

ناباروری با تجربه استرس طولانی و شدید همراه است. علی‌رغم شیوع بالای ناباروری و بار هیجانی آن برای زوجین و به‌خصوص زنان، دانش درباره عوامل تأثیر گذار بر سازگاری با آن محدود است. هدف این پژوهش طراحی و آزمون یک مدل تکاملی- تحولی سازگاری با ناباروری و بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری بود. تعداد 275 زن با ناباروری اولیه مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (بیمارستان امام خمینی تهران) در این پژوهش شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI)، مقیاس استحکام من (ESS)،  پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، مقیاس هویت خود نابارور (ISIS) و مقیاس سازگاری با بیماری(AIS) جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، استحکام من، راهبردهای تنظیم هیجان و هویت خود نابارور رابطه معناداری با سازگاری با ناباروری دارند. راهبردهای انطباقی  و غیرانطباقی تنظیم هیجان در رابطه استحکام من و سازگاری با ناباروری نقش واسطه ای داشتند. هویت خود نابارور نیز در رابطه بین استحکام من و سازگاری با ناباروری نقش واسطه ای داشت. زمانی که تنظیم هیجان و هویت خود نابارور در کنار هم به عنوان متغیر واسطه ای وارد مدل شدند، شاخص های برازش مدل مناسب نبود. نتایج این پژوهش میتواند در برنامه های پیش گیرانه، شناسایی افراد در معرض خطر و طراحی مداخلات روانشناختی مفید باشد.

واژه‌های کلیدی: ناباروری، سازگاری، دلبستگی، استحکام من، تنظیم هیجان ، هویت

چاپ

تعداد مشاهده (1939)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید