انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

طراحی و اعتباریابی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران (پژوهش مبتنی بر روش تحقیق ترکیبی)

چکیده پایان نامه دکتر محمد مجتبی زاده دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی از دانشگاه علامه طباطبایی

نویسنده: مدیر سایت/يکشنبه 17 دي 1396/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
4/5

دکتر محمد مجتبی زاده پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان " طراحی و اعتباریابی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران (پژوهش مبتنی بر روش تحقیق ترکیبی)" را به اتمام رساند.

پایان­ نامه ایشان توسط عباس عباس پور (استاد راهنما)، دکتر حسن ملکی و دکتر مقصود فراست خواه (اساتید مشاور) هدایت شده است.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف توسعه و اکتشاف الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران طراحی و اعتباریابی شد. منظور از اعتبارسنجی فرایند کنترل و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی است که از طریق عوامل، ملاک ها و نشانگرها به ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی می پردازد و از این مسیر موجبات تضمین کیفیت را فراهم می آورد. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی مدل توسعه ابزار استفاده گردید. برای این منظور، ابتدا در بخش کیفی پژوهش روش مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده، یادداشت برداری و بررسی اسناد به کار گرفته شد. به همین منظور داده های حاصل از مصاحبه ها، مشاهدات، یادداشت ها و اسناد را به داده های متنی تبدیل کردیم. پس از آن ابتدا به کدگذاری باز، سپس، به کدگذاری محوری و انتخابی اقدام کردیم. در مرحله اول کدگذاری باز، 2027 مفهوم به دست آمد. داده های مرحله دوم کدگذاری باز، در قالب 1262 مفهوم و 157 مقوله عمده طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری محوری، 25 مقوله هسته ای تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تمام مقوله های عمده و مقوله های هسته ای را برحسب ویژگی های شرایطی، تعاملی/فرایندی و پیامدی طبقه بندی کردیم. در پایان، مقوله گفتمان کیفیت، بیم و امید، را به عنوان اصلی ترین و نهایی ترین مقوله ی هسته ای انتخاب کرده و برحسب ویژگی هایش بسط دادیم. سپس، مقولات دیگر را در قالب الگوی پارادایمی با این مقوله مرتبط ساختیم. در مرحله دوم از روش تحقیق کمی استفاده گردید. ابتدا بر اساس نتایج بخش کیفی، ابزار اندازه گیری براساس مقوله های عمده شناسایی شده و در قالب پرسشنامه 157 سوالی تدوین شد. پرسشنامه طراحی شده در یک مطالعه مقدماتی روی 84 نفر از خبرگان آموزش عالی ایران اجرا شد. در اجرای مقدماتی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی 88/0 به دست آمد. همچنین، براساس بازخوردهای دریافتی به اصلاح پرسشنامه اقدام شد. سپس نسخه نهایی و اصلاح شده آن در اختیار 293 نفر از خبرگان آموزش عالی کشور قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید شده و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 971/0 محاسبه گردید. برای برآورد اعتبار الگوی عرضه شده از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آموزش عالی کشور بود. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی و در بخش کمی از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان می دهد که الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، دارای 25 عامل، 157 ملاک، و 1264 نشانگر است. در بخش کمی، نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول، منجر به حذف برخی ملاک ها و ترکیب برخی عوامل با یکدیگر گردید. بر این اساس، الگوی نهایی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران، به 22 عامل نهایی، 150 ملاک، و 1250 نشانگر اصلاح و تعدیل یافت. همچنین، نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان می دهد که عوامل 22 گانه احصا شده دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران است. همچنین شاخص های برازش الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران نشان می دهد که در الگوی ارائه شده مقدار نسبت مجذور خی به درجه آزادی (CMIN/DF) محاسبه شده برابر با 1/924است. همچنین مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده (RMSEA) برابر با 0/39 است. میزان شاخص نکویی برازش(GFI) برابر با 0/976  ، شاخص تعدیل شده نکویی برازش (AGFI) برابر با 0/939 ، شاخص برازندی تطبیقی (CFI) برابر با 0/928 ، شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت (NNFI) برابر با 0/953 ، شاخص برازش توکر-لویس (TLI) برابر با 000/1 ، شاخص برازش افزایشی (IFI) برابر با 928/0 و شاخص برازش نسبی (RFI) نیز برابر با 0/925 هستند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که الگوی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.
چاپ

تعداد مشاهده (1596)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید