انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

مدل یابی رابطه مطالبات مودیان مالیاتی با سلامت عمومی: نقش میانجی حمایت اجتماعی و استرس شغلی

چکیده پایان نامه دکتر روح اله علیا دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 21 مهر 1396/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
3/0

دکتر روح اله علیا پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "مدل یابی رابطه مطالبات مودیان مالیاتی با سلامت عمومی:  نقش میانجی حمایت اجتماعی و استرس شغلی"  را به اتمام رساند.

پایان­نامه ایشان توسط دکتر رضا کرمی نیا و دکتر حسن احدی (اساتید راهنما)، دکتر محسن احمدی طهور سلطانی (استاد مشاور) هدایت شده است.

 

چکیده

زمینه و هدف: مطالبات مؤدیان همواره به‌عنوان یک منبع استرس‌زای اجتماعی مزمن برای کارکنان صف امور مالیاتی محسوب می‌شوند. هدف از این پژوهش مدل یابی رابطه مطالبات مؤدیان مالیاتی با سلامت عمومی کارکنان امور مالیاتی با نقش میانجی حمایت اجتماعی و استرس شغلی می‌باشد. روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش شامل حدود 2500 نفر از کارکنان صف امور مالیاتی شهر تهران در پاییز 1395 بودند که از بین آن‌ها 255 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزارهای سنجش متغیرها عبارت بودند از: پرسشنامه عوامل استرس‌زای اجتماعی مربوط به مؤدیان (که توسط محقق ترجمه، بررسی روایی، اعتبار یابی و ساختار عاملی آن انجام شد)، پرسشنامه سلامت عمومی (فرم 28 سؤالی)، پرسشنامه استرس شغلی کاهن و همکاران و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی سیمت و همکاران. داده‌های حاصل از تحقیق با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج حاکی از وجود، رابطه مثبت و معنی‌دار بین مطالبات مؤدیان با استرس شغلی، حمایت اجتماعی با سلامت عمومی و رابطه منفی و معنی‌دار بین استرس شغلی و سلامت عمومی کارکنان بود. نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که استرس شغلی به‌عنوان متغیر میانجی برای رابطه مطالبات مؤدیان با سلامت عمومی کارکنان معنی‌دار بوده ولی رابطه حمایت اجتماعی به‌عنوان متغیر میانجی بین مطالبات مؤدیان و سلامت عمومی و رابطه مطالبات مؤدیان با حمایت اجتماعی کارکنان، معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: درمجموع مدل ارائه‌شده جهت تبیین روابط ساختاری بین مطالبات مؤدیان و سلامت عمومی کارکنان امور مالیاتی شهر تهران با میانجی‌گری استرس شغلی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با داده‌های جمع‌آوری‌شده برازش دارد.

 

کلید واژه­ها : مطالبات مؤدیان، کارکنان صف امور مالیاتی، سلامت عمومی، استرس شغلی، عوامل استرس‌زای اجتماعی مربوط به مؤدیان، حمایت اجتماعی
چاپ

تعداد مشاهده (1136)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید