انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته از لحاظ تاثیر بر ویژگی های رفتاری فرزندان

چکیده پایان نامه دکتر شهلا انزلچی از دانش آموختگان دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 20 فروردين 1395/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
3/7

دکتر شهلا انزلچی پایان نامه دکتری تخصصی خود تحت عنوان"مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته از لحاظ تاثیر بر ویژگی های رفتاری فرزندان"را در فروردین ماه 1394 به اتمام رسانده اند.

پایان نامه ایشان توسط جناب آقای دکتر علی اکبر سیف (استاد راهنما)، جناب آقای دکتر هادی بهرامی و دکتر مهرداد نوابخش (اساتید مشاور) هدایت شده است.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه روشهای تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر ویژگی های رفتاری فرزندان بود. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی از جامعه ی آماری مشتمل بر تمامی پسران 19 تا 25 ساله ی مقیم در ندامتگاه شهر اراک  تعداد 45 نفر به همراه والدینشان به روش در دسترس انتخاب و 45 نفر از پسران مشغول به تحصیل در دانشگاه و یا فارغ التحصیل که سابقه ی تخلف انضباطی نداشتند به همراه والدینشان با آنها همتا شدند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه های جمعیت شناختی، اقتدار والدین، انسجام خانواده و مصاحبه ساختارمند ویژه والدین بود.در این پژوهش، متناسب با متغیرهای مورد مطالعه و نوع داده های گردآوری شده،در قسمت آمار توصیفی،شاخص های گرایش مرکزی،پراکندگی و توزیع نمره ها به تفکیک گروه ها (ندامتگاه و گروه همگن) محاسبه و تدوین شد. در مرحله آمار استنباطی ،با توجه به ماهیت مقیاس اندازه گیری که از نوع فاصله ای است، آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس،آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف برای بررسی نرمالیتی متغیرها، آزمون t برای گروههای مستقل و آزمون یو مان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در خانواده های منسجم به طور معناداری اقتدار، قانون مداری، نفوذپذیری، سهل گیری، اتحاد و همسویی، پذیرش، کارکرد عاطفی، انعطاف پذیری، و نقش پدرانه و مادرانه هم در پدران و هم در مادران، بیشتر و استبداد پدران کمتر از خانواده های گسسته بود. ضمن اینکه رفتارهای اخلاقیـ اجتماعی فرزندان خانواده های منسجم به طور معناداری بیشتر از فرزندان خانواده های گسسته بود (05/0P<).

 

کلید واژه ها: روش های تربیتی، خانواده های منسجم،خانواده های گسسته، ویژگی های رفتاری
چاپ

تعداد مشاهده (3974)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید